image header web


รายงานข้อมูล ITA
OIT : 2566
โครงสร้างหน่วยงาน (O1) - complete
ข้อมูลผู้บริหาร (O2) - complete
อำนาจหน้าที่ (O3) - complete
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4) - complete
ข้อมูลการติดต่อ (O5) - complete
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) - complete
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7) - complete
1.จดหมายข่าว 2.จัดซื้อจัดจ้าง 3.แต่งตั้งรับโอนโยกย้าย 4.ผลงานวิชาการ 5.Youtube
Question&Answer (O8)
Social Network (O9) - ช่องทาง เพจ facebook และ Youtube อยู่บริเวณล่างสุดของเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (O10) - complete
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (O11) - complete
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (O12) - complete
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O13) - complete
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O14) - complete
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O15) - complete
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O16) - complete 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O17) - complete
E-Service (O18) 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O19) - complete
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (O20) - complete
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21) - complete
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O22) - complete
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  (O23) - complete
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (O24) - complete
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25) - complete
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O26) - complete
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O27) - complete
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O28) - complete
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) - complete
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30) - complete
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (O31) - complete
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  (O32) - complete
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (O33) - complete
การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (O34) - complete
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O35) - complete
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O36) 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (O37) 
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี (O38) 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O39) 
การขับเคลื่อนจริยธรรม (O40) - complete
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O41) - complete
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (O42) - complete
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (O43)