image header web

แผนพัฒนาการศึกษา/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
⭐ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (Download)
⭐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) (Download)
⭐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 (Download)

แผนปฏิบัติการประจำปี
⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ★★★ (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564) (Download)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ((Download))
⭐ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ((Download))
⭐ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ( รอบ 6 เดือน ) (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ((Download)
⭐ รายงานผลการดำเนินการ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Download)
⭐ แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)
⭐ รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Download)