image header web

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
หน่วยงาน
KM ที่สกัดได้จากการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ

การเก็บและทำลายหนังสือราชการ

การกำหนดกิจกรรม ITA เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มนโยบายและแผน

กระบวนการจัดทำแผนประจำปี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ก้าวสู่ Youtuber)

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวิถีพุทธ สพม.กำแพงเพชร

บทบาทของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Steam Education

พหุปัญญา 9 ด้าน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
กลุ่มกฎหมายและคดี

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5 ส plus
หน่วยตรวจสอบภายใน

หลักฐานการจ่าย(ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562)

สาระดีๆเก็บมาฝาก
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กระบวนการขอวิทยะฐานะ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบวิทยะฐานะแบบใหม่

กระบวนการ กำหนดการมาตรการ กลไกล การใช้ดุลยพินิจ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการส่งเสริมความรู้ด้าน IT