image header web

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
หน่วยงาน
KM ที่สกัดได้จากการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
-----
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-----
กลุ่มนโยบายและแผน
-----
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-----
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-----
กลุ่มกฎหมายและคดี
-----
หน่วยตรวจสอบภายใน
-----
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-----
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-----
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-----