image header web


ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2565*

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
กันยายน 2565 - ปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ดร.ปริศนา วรรณารักษ์
กุมภาพันธ์ 2564 - สิงหาคม 2564

นายอร่าม ใจการุณ
กุมภาพันธ์ 2564 - กันยายน 2565*

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
มกราคม 2565 - ปัจจุบัน

ดร.อุดม อินทา
ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

* : ปีเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร - พิจิตร)

1. นายมานพ ดีมี พฤศจิกายน 2553 - มกราคม 2554
2. นายชาลี นาคเอี่ยม กันยายน 2554 - กันยายน 2556
3. นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2560
4. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
5. นายอำนวย อภิชาติตรากูล กุมภาพันธ์ 2562 - กันยายน 2562
6. นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร - พิจิตร)

1. นายคำพอง สมศรีสุข พฤศจิกายน 2553 - กันยายน 2557
2. นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ พฤศจิกายน 2553 - ตุลาคม 2554
3. นายชนะ สุ่มมาตย์ ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554
4. นายชาลี นาคเอี่ยม มกราคม 2554 - กันยายน 2554
5. นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2561
6. นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น เมษายน 2555 - กันยายน 2559
7. นายชนะ สุ่มมาตย์ ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2559
8. นายสุดเขต สวยสม พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2559
9. นายสวัสดิ์ ใจหาญ มีนาคม 2559 - กันยายน 2561
10.นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง มีนาคม 2559 - ตุลาคม 2563
11.นายสุดเขต สวยสม ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562
12.นายอร่าม ใจการุณ กุมภาพันธ์ 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
13.นางปริศนา วรรณารักษ์ กุมภาพันธ์ 2563 - สิงหาคม 2564
14.นายวณัฐพงศ์ ทองคำ ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564