image header web


บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

 

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร

ดร.อุดม อินทา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร
หน่วยตรวจสอบภายใน นางวาสนา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวธัญชนก กรวิภาญานิน
นวก.ตรวจสอบภายใน (ชก.)


กลุ่มกฎหมายและคดี นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางรุ่งทิพย์ ศิรินทรวงศ์
นวก.การเงินและบัญชี (ชพ.)
นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์
นวก.พัสดุ (ชพ.)
นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
นวก.การเงินและบัญชี (ชก.)
นางสาวธนพร ครุฑอุ่น
นวก.การเงินและบัญชี (ชก.)
นางบัวเรือน พงษ์เสือ
นวก.การเงินและบัญชี (ปก.)
นางสาวทรัสติยา รักพ่วง
นวก.การเงินและบัญชี (ปก.)
นางสาวนันท์ณิชย์ คำสอน
นวก.การเงินและบัญชี (ปก.)
นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ
ครู
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางไพรินทร์ เหมบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นางละมูล เหล่าทอง
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นางพิมพ์พรรณ คำภิระยศ
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นายประจิม เมืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นางสาวฐานิตา แก้วศรี
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นางสาวปัทมา มีขันหมาก
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
นายกนกชัย มาลัยวงษ์
ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิตาวรรณ พิโยค
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
นางสาวอุบล แสงโทโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสุพรรษา เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา (ชก.)
นางกิตติยา จันทร์น้อย
นักวิชาการศึกษา (ชก.)
นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นางสาวชุติมณฑ์ ชุตินธรากร
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นายวุฒิศักดิ์ สิริโสภณรัตน์
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
นางสาวรัตนา ปัญญาเสน
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
---
พนักงานราชการ
กลุ่มนโยบายและแผน นางกัลยา พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นางสาววัลญา ภู่สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.)
นางสาวภรภัทร รัตนเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก.)
นางสาวอำพรรัตน์ ลพเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
นายอนุชิต สุมาลี
พนักงานราชการ
กลุ่มอำนวยการ นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายธนิตย์ สุขโข
นวก.คอมพิวเตอร์ (ชก.)
นางสาวสุพิชชา ฉัตรกั้น
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
นางสาวอัจฉรา โพธิ์แสง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
นางสาวนิสาภรณ์ เรืองศรี
พนักงานพิมพ์ดีด
นายสุรดิษ ภู่ทอง
พนักงานขับรถ
นายสุริยา จันทร์สำราญ
พนักงานขับรถ
นายรุ่งโรจน์ ป้องเหลือบ
พนักงานขับรถ
นายอำนาท โทขันธ์
ยาม
นางสาวอรษา เอมทิม
แม่บ้าน
นางสาวกัญจนา เดชผล
แม่บ้าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.)
นางสาวอรกานต์ กัณหา
นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.)
นางเรณู ชมอุต
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นางสาวธราภรณ์ สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นางกฤติยาณี ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล (ชก.)
นางจรรยา ภู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคล (ปก.)
นางสาววรินทร์รดา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.)
นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา
พนักงานราชการ
นางสาวนุชนาฎ สีเขียว
พนักงานพิมพ์ดีด
กลุ่ม DLICT นายธนิตย์ สุขโข
นวก.คอมพิวเตอร์ (ชก.)
นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล
พนักงานพิมพ์ดีด