image header web

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้เชื่อมั่นว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

             1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ https://www.sesaokpp.go.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)

             2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง https://www.sesaokpp.go.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

             3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ https://www.sesaokpp.go.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)

             4. https://www.sesaokpp.go.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ https://www.sesaokpp.go.th ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

             1. https://www.sesaokpp.go.th จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจกรรมของ https://www.sesaokpp.go.th เท่านั้น

             2. https://www.sesaokpp.go.th ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ https://www.sesaokpp.go.th ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

             3. ในกรณีที่ https://www.sesaokpp.go.th ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ https://www.sesaokpp.go.th เป็นต้น https://www.sesaokpp.go.th จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ https://www.sesaokpp.go.th

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

             เพื่อประโยชน์ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก https://www.sesaokpp.go.th ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ https://www.sesaokpp.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

             เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน https://www.sesaokpp.go.th จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น https://www.sesaokpp.go.th จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

             “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ https://www.sesaokpp.go.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://www.sesaokpp.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น https://www.sesaokpp.go.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น https://www.sesaokpp.go.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ https://www.sesaokpp.go.th

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (คลิกที่นี่เพื่ออ่าน) 

การติดต่อกับ https://www.sesaokpp.go.th

             การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ https://www.sesaokpp.go.th ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ https://www.sesaokpp.go.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ https://www.sesaokpp.go.th ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-3763-4 , หมายเลขโทรสาร (FAX)  0-5571-6636  , E-mail : contact@sesaokpp.go.th

ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 1351 ครั้ง
วันที่เขียน : 1 มกราคม 2565