image header web


ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 087-8420678
E-Mail : Krupey08@gmail.com

นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 087-0861916
E-Mail : kesprasit@gmail.com

ดร.อุดม อินทา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 084-9942953
E-Mail : ........


นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 083-9528564
E-Mail : rabbit_chula@hotmail.com


นางไพรินทร์ เหมบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เบอร์โทรศัพท์ 086-9293182
E-Mail : spm414141@gmail.com


นางสาวนารีรัตน์ บุณย์เสนาะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-8562410
E-Mail : naree2512_2512@hotmail.co.th


นางกัลยา  พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 087-2027979
E-Mail : pukkard@hotmail.com


นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-9061884
E-Mail : shong_siri@hotmail.com


นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 089-6391119
E-Mail : wasa.na@hotmail.com


นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ 083-1630897
E-Mail : tarmoo.13@gmail.com


นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ -
E-Mail : -


นายธนิตย์ สุขโข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ 089-1584834
E-Mail : tanitsookko@gmail.com