image header web

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกฎหมายและคดี

รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
 9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกา
 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กฎ ก.ค.ศ.

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
2. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
3. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกขฺ์ พ.ศ.2551
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
8. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555

ระเบียบ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
4. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
8. ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550
9. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สังกัดสพฐ. พ.ศ. 2551
12. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
13. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 2548
14. ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อในทุกกรณี
15. ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2542

ข้อบังคับ

1. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2549
2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556

มติคณะรัฐมนตรี

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว38 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ
2. มติ ครม.ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

หนังสือเวียน สพฐ.

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/801 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน
3. หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04022/ว2742 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/106 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0024 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
4. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
5. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.6/ว1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร
6. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว11 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เรื่องการลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
7. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
8. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
9. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว139 ลงวันที่ 23 เมษายน 2551 เรื่อง ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

หนังสือเวียน สำนักงาน กพ.

1. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ สร0905/ว9 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509 เรื่องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
2. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0612/ว1 ลงวันที่ 24 มกราคม 2529 เรื่องการให้ถ้อยคำในการสอบสวน[1]
3. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0713/ว14 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2533 เรื่องการให้ถ้อยคำในการสอบสวน[2]
4. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0611/ว2 ลงวันที่ 30 มกราคม 2528 เรื่องแนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
5. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ น.ว.19/2503 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2503 เรื่องการรับทราบคำสั่งให้พ้นจากราชการ
6. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร1011/ว26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
1. ว19 ปี 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. หนังสือสำนักงาน กคศ.ที่ ศธ0206.4/ว17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสำนักงาน กคศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 26 เมษายน2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูฯ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ม.38 ค.(2)ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว13 ลงวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย 
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
17. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
18. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
19. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ04009/ว2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
20. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
21. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่นขันหรือคัดเลือก
22. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูฯ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
2. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว7ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติและคู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การอนุมัติให้การลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวิจัย ของข้าราชการครูฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา 
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา 
14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
1. ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
2. ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. ว19 ปี 2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ว24 ปี 2548 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ว24 ปี 2561 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศเกี่ยวกับการบริหาร สพท.และการแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.
1. ประกาศ ศธ. แบ่งส่วน สพท. 2560
2. ประกาศ ศธ. แบ่งส่วน สพท. 2561 (ฉบับ 2)
3. ประกาศ ศธ. เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 ม.ค. 64

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 2559
3. คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
4. คู่มือแนะนำ CATAS System
5. คู่มือระบบ NISPA Manual 62
6. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
8. แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
9. แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
10. แนวทางป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562
11. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
12. แบบ พฐ.
13. แบบขออนุญาต??