image header web

ข่าวแต่งตั้ง รับโอน โยกย้าย - 4

วันที่สร้าง หัวข้อบทความ ผู้สร้าง Show ID
4 มกราคม 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) นุชนาฏ สีเขียว (ผู้เขียน) Show 367
24 ธันวาคม 2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 นุชนาฏ สีเขียว (ผู้เขียน) Show 366
9 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค(2) และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพม.กำแพงเพชร นุชนาฏ สีเขียว (ผู้เขียน) Show 267
3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้กำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ภรณ์เทพ แก้วเนตร (ผู้เขียน) Show 252
30 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 211
5 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 210
2 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 208
2 มีนาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 209
17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 207
18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 206