image header web


รายงานข้อมูล ITA
2565
โครงสร้างหน่วยงาน (O1) - complete
ข้อมูลผู้บริหาร (O2) - complete
อำนาจหน้าที่ (O3) - complete
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน (O4) - complete
ข้อมูลการติดต่อ (O5) - complete
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) - complete
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสมัครงาน (O7) - complete
1.จดหมายข่าว 2.จัดซื้อจัดจ้าง 3.แต่งตั้งรับโอนโยกย้าย 4.ผลงานวิชาการ 5.Youtube
Question&Answer (O8) - complete
Social Network (O9) - complete
แผนดำเนินงานประจำปี (O10) - complete
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (O11) - complete
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12) - complete
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13) - complete
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ (O14) - complete
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15) - complete
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16) - complete
บริการ E-Service (O17) - complete
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18) - complete
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19) - complete
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20) - complete
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21) - complete
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (O22) - complete
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน (O23) - complete
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี (O24) - complete
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) - complete>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26) - complete
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27) - complete
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28) - complete
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) - complete
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O30) - complete
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31) - complete
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32) - complete
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33) - complete
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) - complete
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35) - รอเลือกกิจกรรมจดหมายข่าว
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36) - complete
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต (O37) - complete
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38) - complete
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O39) - complete
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (O40) - complete
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41) - complete
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (O42) - complete
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (O43) - complete