image header web

5-วิชาการ

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
19 สิงหาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายงานการประเมินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Professional Learning Community: LS-PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 16 ครั้ง) อ่าน
16 ธันวาคม 2564
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคู่ความรู้สู่สถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 54 ครั้ง) อ่าน