image header web

5 - วิชาการ

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
26 ตุลาคม 2565
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม (อ่าน 112 ครั้ง) อ่าน
19 สิงหาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายงานการประเมินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Professional Learning Community: LS-PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 125 ครั้ง) อ่าน
16 ธันวาคม 2564
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคู่ความรู้สู่สถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 184 ครั้ง) อ่าน