image header web

5 - วิชาการ

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
20 กรกฎาคม 2566
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
การประเมินโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ของนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) เพื่อเป็นผลงานวิชาการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 58 ครั้ง) อ่าน
20 กรกฎาคม 2566
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เพื่อใช้ประกอบการขอรับการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 63 ครั้ง) อ่าน
26 พฤษภาคม 2566
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (อ่าน 125 ครั้ง) อ่าน
26 ตุลาคม 2565
ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม (อ่าน 227 ครั้ง) อ่าน
19 สิงหาคม 2565
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
รายงานการประเมินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study Professional Learning Community: LS-PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (อ่าน 246 ครั้ง) อ่าน
16 ธันวาคม 2564
ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคู่ความรู้สู่สถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (อ่าน 270 ครั้ง) อ่าน