image header web

ผลงานทางวิชาการ - 5

วันที่สร้าง หัวข้อบทความ ผู้สร้าง Show ID
22 มีนาคม 2564 การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 225
9 กุมภาพันธ์ 2564 การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ณัฏฐิตา แก้วศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 224
12 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 223
18 กันยายน 2555 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดย อุไรวรรณ คล้ายเนียม โรงเรียนระหานวิทยา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2555 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 222
16 กรกฎาคม 2555 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาระประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติศาตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย กฤษณา แพงศรี โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ก.ค.55 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 221
27 มีนาคม 2555 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Main Idea)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางนันทพร แช่มจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 220
10 พฤศจิกายน 2554 รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วย เหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาตามมาตรฐานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดย นายสายัณห์ หอกุล รอง ผอ.ร.ร.หนองโสนพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 219
22 ธันวาคม 2553 "การพัฒนานวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร" โดยนางสาวสุภา เสือเขียว โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จ.พิจิตร : 22 ธ.ค. 53 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 218
20 ธันวาคม 2553 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย นายบูรพา พรหมเจียม ศน.ชำนาญการ หน.กลุ่มนิเทศ สพม.41 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 213
19 ธันวาคม 2553 การประเมินโครงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช2551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต1 โดยนางสาวเทียมใจ จันทร์เดช ศน. ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 19ธ.ค.2553 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 212