image header web

ดาวโหลดเอกสาร

แบบ e-form
1. แนวปฏิบัติการเบิกเงิน download  
2. หนังสือมอบอำนาจ download  
3. แบบเบิกเงินบุตร download  
4. แบบเบิกค่ารักษา download  
5. แบบเบิกค่าเช่าบ้าน download  
6. แนวปฏิบัติในการพิมพ์ download  
7. หนังสือเวียนทราบ download  
8. แบบหนังสือภายในภายนอก download  
9. คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ download  
10. คำนวณค่าบำรุงลูกเสือ download  
e-form งานบุุคคล
1. ขอมีบัตร Download  
2. แบบคำร้องแก้ไขทะเบียนประวัติ Download  
3. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ (Update) Download  
4. หลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
5. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูฯ   
6. แบบฟร์อมขออนุญาตไปต่างประเทศ Download  
7 แบบฟอร์มการขอส่งคืนข้อมูล-DPA Download  
9. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Download  
10. แบบขอยืมสมุดประวัติ (ก.ค.ศ.16) เพื่อการสำเนาเอกสาร Download  
11. คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ Download  
12. แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง Download  
13. แบบปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิ  
งาน ครู Master Teacher
1. ใบงานสัมมนาครูมืออาชีพ a b c  
2. การวิจัย (ไฟล์ ppt) download  
3. ใบงานการวางแผน(ไฟล์ ppt) download  
4. การวางแผน (ไฟล์ ppt) download  
5. รายงานการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำ download  
6. โครงร่างยกระดับ download  
แบบฟอร์มสารสนเทศ
1. แบบฟอร์มขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ Download ระบบ DMC / B-OBEC / SESA / AMSS++ / E-Office / Email ..@sesaokpp.go.th  
2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน Download