image header web

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - 3

วันที่สร้าง หัวข้อบทความ ผู้สร้าง Show ID
13 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน) Show 326
1 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 101
17 กันยายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 99
17 กันยายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 100
11 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 95
11 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 96
11 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 97
11 สิงหาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 98
9 กรกฎาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 94
17 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน) Show 93