image header web

เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม


เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ดาวโหลดที่นี่ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 21 ครั้ง
วันที่เขียน : 26 พฤษภาคม 2566