image header web

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม


เผยแพร่ผลงานวิชาการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย นางสาวอรวรรณ เที่ยงดาห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
ดาวโหลดที่นี่ 

อ่าน : 158 ครั้ง