image header web

การประเมินโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ของนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) เพื่อเป็นผลงานวิชาการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


การประเมินโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ของนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) เพื่อเป็นผลงานวิชาการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Download 

ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 59 ครั้ง
วันที่เขียน : 20 กรกฎาคม 2566