image header web

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคู่ความรู้สู่สถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคู่ความรู้สู่สถานศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร คลิกที่นี่  
นายกนกชัย  มาลัยวงศ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 223 ครั้ง
วันที่เขียน : 16 ธันวาคม 2564