image header web

Youtube Channel "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร"
หน่วยงาน
เนื้อหาบทความผ่านสื่อ Youtube (สพม.กพ Channel)
กลุ่มอำนวยการ
-----
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-----
กลุ่มนโยบายและแผน
-----
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-----
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
-----
กลุ่มกฎหมายและคดี
-----
หน่วยตรวจสอบภายใน
-----
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-----
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-----
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-----