image header web

1 - จดหมายข่าว

วันที่สร้าง/ผู้เขียน หัวข้อบทความ อ่าน
25 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 48 ครั้ง) อ่าน
25 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (อ่าน 50 ครั้ง) อ่าน
23 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมินคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 51 ครั้ง) อ่าน
22 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 37 ครั้ง) อ่าน
22 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 9 (อ่าน 27 ครั้ง) อ่าน
22 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน ทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” (The Best Safty Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ (อ่าน 36 ครั้ง) อ่าน
22 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2566 (อ่าน 38 ครั้ง) อ่าน
22 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
เช้านี้...กำแพงเพชร ครั้งที่ 13 (อ่าน 33 ครั้ง) อ่าน
21 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อ่าน 42 ครั้ง) อ่าน
21 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 44 ครั้ง) อ่าน
19 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” แก่ผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศ 2566 (อ่าน 62 ครั้ง) อ่าน
18 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 2566 (อ่าน 58 ครั้ง) อ่าน
17 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางจัดการศึกษามัธยมศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 49 ครั้ง) อ่าน
15 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 37 ครั้ง) อ่าน
15 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 41 ครั้ง) อ่าน
15 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 39 ครั้ง) อ่าน
14 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 51 ครั้ง) อ่าน
14 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 64 ครั้ง) อ่าน
13 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 54 ครั้ง) อ่าน
13 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 9 (อ่าน 59 ครั้ง) อ่าน
13 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ปี 2566 (อ่าน 50 ครั้ง) อ่าน
12 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประชุมเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 43 ครั้ง) อ่าน
12 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 35 ครั้ง) อ่าน
11 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 47 ครั้ง) อ่าน
11 กันยายน 2566
รุจิภาส ภู่ทอง (ผู้เขียน)
พิธีมอบรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 44 ครั้ง) อ่าน