image header web

การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.41)

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (ฉก.ชน.สพม.41) เพื่อดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย

 


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 8 ครั้ง
วันที่เขียน : 12 พฤศจิกายน 2563