image header web

มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model สพม.กำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกำแพงเพชร มีความตั้งใจจะส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้คนกำแพงเพชร มีคุณภาพ คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 6 ครั้ง
วันที่เขียน : 31 มีนาคม 2564