image header web

VTR ที่ 1 ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 6 ครั้ง
วันที่เขียน : 23 กันยายน 2564