image header web

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Data Management Center : DMC) 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ (Data Management Center : DMC) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 11 ครั้ง
วันที่เขียน : 10 มิถุนายน 2564