image header web

การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ (Big Data) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการบันทึกข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ DMC สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับการพัฒนามีจำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 10 ครั้ง
วันที่เขียน : 16 กรกฎาคม 2563