image header web

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


unnamed 


ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่กลุ่มกฎหมายและคดี ชั้น 2
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
unnamed (1) 


ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม http://www.sesaokpp.go.th
เข้าถึงช่องทางผ่านที่ footer ของเว็บไซต์ banner ชื่อ "ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์"
กรอกข้อมูล คลิกที่นี่
unnamed (1)


ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย
กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
unnamed 


ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail : lawspm41@gmail.com
unnamed (2) 


 


ร้องเรียนทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5571 3763 ต่อ 102
 
 chat2 


ร้องเรียนผ่าน Facebook Messenger
(icon chat บริเวณด้านล่างทางขวาของหน้าจอ)
สามารถใช้งานได้ดีเมื่อใช้ Browser ชนิด Google Chrome

ดาวโหลดช่องทางการร้องเรียน สพม.กำแพงเพชร