image header web

การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64

การรายงานการประเมินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย นางสาวปัทมา มีขันหมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 47 ครั้ง
วันที่เขียน : 22 มีนาคม 2564