image header web

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ณัฏฐิตา แก้วศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ณัฏฐิตา แก้วศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 51 ครั้ง
วันที่เขียน : 9 กุมภาพันธ์ 2564