image header web

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Main Idea)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางนันทพร แช่มจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55

ายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(Main Idea)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางนันทพร แช่มจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41 เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.55


ผู้เขียน : ธนิตย์ สุขโข (ผู้เขียน)
อ่าน : 23 ครั้ง
วันที่เขียน : 27 มีนาคม 2555