>>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มีคุณภาพและมาตรฐาน นักเรียนได้รับการ พัฒนาตามศักยภาพมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นและการ
ดำรงชีวิตในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จึงกำหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อ พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร (กศจ.กำแพงเพชร) ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
วิสัยทัศน์
>>>น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
     3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
     5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
     1. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 น าไปพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่สากล
     3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ
     4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล ในระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data)
นโยบาย (Policy)
>>>นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
>>>นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
>>>นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
>>>นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
>>>นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
>>>นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ค่านิยมองค์กร MASTER
     M = Moral การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
     A = Accountability ความรับผิดชอบ
     S = Save ประหยัด
     T = Team การทำงานเป็นทีม
     E = Efficiency ประสิทธิภาพ
     R = Relationship สัมพันธ์ภาพ
คติพจน์
>>>ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบกลับหน้าแรก