ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

นายอร่าม ใจการุณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

 

นางปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


นายธนกร ฟักทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
-


นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
-

นางนารี บดีรัฐ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

นางกัลยา  พึ่งเจียม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
-

นางไพรินทร์ เหมบุตร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ

นางทรงศิริ อุนพานิชย์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
-

นางจุฬาลักษณ์  ศรเลี่ยมทอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพานิชย์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
-

นางรัชฎาธร ครองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

นายกฤศวรรธน์ พิลาล้ำ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสุพรรษา เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นายธนิตย์ สุขโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
-
นางสาวภรณ์เทพ แก้วเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรุ่งทิพย์ ศิรินทรวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญชนก กรวิภาญานิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

นายสาโรจ ไพบูลวุฒิโชค
ครู
(ช่วยราชการ)
 

นายวสันต์ นาคมูล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวนิษรา ทัศน์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางละมูล เหล่าทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลสุพัชร ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 

นางสาววรรณษิกา รักพ่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวเกตุกนก ม่วงทอง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

นางกิตติยา จันทร์น้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายเทพพงศ์ ธวัชบัณฑิต
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิสาภรณ์  เรืองศรี
พนักงานพิมพ์ดีด
(หน้าห้อง)

นางสาวเบ็ญจา ประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
 

นางเรณู ชมอุต
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นางสาวนิภาภัทร บุญน่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายประจิม เมืองแก้ว
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

-
นางสาวทิพวัลย์  จาบทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางดวงเดือน ชูโชติ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
 

นางสาวอรกานต์ กัณหา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 


นายภูเมธ สุวรรณชุติกุล
พนักงานธุรการ
-


นางสาวณัฏฐิตา แก้วศรี
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายสุรดิษ  ภู่ทอง
พนักงานขับรถ

นางสาวธนพร ครุฑอุ่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 

นางกฤติยาณี ประทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     

นางสาวปัทมา มีขันหมาก
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ

นายทรงกลด  สรรพค้า
ช่างไฟฟ้า

นางบัวเรือน พงษ์เสือ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 

นางสาวธราภรณ์ สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
     
-นางสาวณัฐชญาน์  รัตนสถาพรพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอำนาจ โทขัน
ยาม

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
พรสุดา จูจันทร์
ครูอัตราจ้าง
 

นางสาวปนัดดา สงวนสัตย์
พนักงานราชการ
     

นายกนกชัย  มาลัยวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวเกตุแก้ว เพิ่มธัญกิจ
ครูอัตราจ้าง
-
 

นางสาวนุชนาฎ สีเขียว
พนักงานพิมพ์ดีด
   


   

-
     


   
       

   
       

   
       
   
         

   
         

   
         
   
         
   
         
   


กลับหน้าแรก