ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ – สกุล                            นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง
ตำแหน่ง                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติ และประสบการณ์ทางการบริหาร
- ข้าพเจ้าประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎหมาย ระเบียบและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยถือเอาประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมเป็นเป้าหมายสำคัญ ศึกษาระเบียบกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบทางราชการ โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ส่งผลให้การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ เป็นที่ยอมรับ จนทำให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
เคยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2561 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธิ์ 2562 รวม 4เดือน 17 วัน (ผอ.สพม.41 เกษียณอายุราชการ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2562 ถึง 18 กรกฎาคม 2563 (ผอ.สพม.41 เกษียณอายุราชการ) ได้รับคำสั่งจาก สพม.41 ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนคนที่ 1 เมื่อ ผอ.สพม.41 ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
2) ได้รับมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการ รับผิดชอบดูแล พื้นที่อำเภอพรานกระต่าย
3) ได้รับมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการ รับผิดชอบดูแล กลุ่มนโยบายและแผน
4) ได้รับมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการ รับผิดชอบดูแล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลับหน้าแรก