ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่กลุ่มกฎหมายและคดี ชั้น 2
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ช่องทางการติดต่อสอบถาม http://www.secondary41.go.th
ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย
กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail : lawspm41@gmail.com
ร้องเรียนผ่านทาง Facebook
https://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5571 3763 ต่อ 102กลับหน้าแรก