1 มิถุนายน 2564
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2)
17 กันยายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
17 กันยายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
11 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
11 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
11 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
11 สิงหาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
17 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
28 พฤษภาคม 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
7 สิงหาคม 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
2 กรกฎาคม 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)
27 มิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
30 มกราคม 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียด)
18 ธันวาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รายละเอียด)
6 ธันวาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
3 ธันวาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศราคาซื้องบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ประจำปีจบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2)
23 สิงหาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
21 พฤษภาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โรงเรียนตะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียด)
24 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (รายละเอียด)
15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี (รายละเอียด)
11 พฤษภาคม 2559
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (43.21.15.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
3 ธันวาคม 2558
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (รายละเอียด)