1 ตุลาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
1ุ6 สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
6 กรกฎาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
5 กรกฎาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
11 พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
7 เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
4 มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สพม.กำแพงเพชร (รายละเอียด)
23 กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 สพม.41 (รายละเอียด)
6 มกราคม 2564
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
4 ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
4 พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
12 ตุลาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 สพม.41 (รายละเอียด1) (รายละเอียด 2)
9 กันยายน 2563
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
13 สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
2 มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
1 พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
3 เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
24 มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
7 กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 สพม.41 (รายละเอียด)
9 มกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
17 ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
6 ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
15 ตุลาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 สพม.41 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)
6 กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
6 กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
6 กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
15 มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
15 พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
4 เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
6 มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
7 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 สพม.41 (รายละเอียด)
5 กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
4 ธันวาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
16 พฤศจิกายน 2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
10 ตุลาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด) (หมายเหตุ)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
9 กรกฎาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
15 พฤษภาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
3 เมษายน 2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
23 มีนาคม 2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
14 พฤศจิกายน 2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
19 ตุลาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)(หมายเหตุประกอบงบ)
12 กันยายน 2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
9 สิงหาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
17 กรกฎาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
7 มิถุนายน 2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
5 พฤษภาคม 2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 สพม.41 (รายละเอียด)
4 เมษายน 2560
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 สพม.41 (รายละเอียด)