กลุ่มกฎหมายและคดี
รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กฎ ก.ค.ศ.

1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

2. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

3. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกขฺ์ พ.ศ.2551

5. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555

ระเบียบ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

4. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

7. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547

8. ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550

9. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สังกัดสพฐ. พ.ศ. 2551

12. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

13. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน 2548

14. ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อในทุกกรณี

15. ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2542

ข้อบังคับ

1. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2549

2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556

มติคณะรัฐมนตรี

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว38 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ

2. มติ ครม.ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

หนังสือเวียน สพฐ.

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร

2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/801 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551 เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

3. หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04022/ว2742 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04001/106 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/0024 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการรายงานการดำเนินการทางวินัยฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติผิดประเวณีต่อบุคคลอื่นหรือคู่สมรสของผู้อื่น

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

4. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

5. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.6/ว1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร

6. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว11 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เรื่องการลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

7. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว2 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก

8. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

9. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว139 ลงวันที่ 23 เมษายน 2551 เรื่อง ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการ โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
หนังสือเวียน สำนักงาน กพ.
 1. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ สร0905/ว9 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509 เรื่องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

 2. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0612/ว1 ลงวันที่ 24 มกราคม 2529 เรื่องการให้ถ้อยคำในการสอบสวน[1]

 3. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0713/ว14 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2533 เรื่องการให้ถ้อยคำในการสอบสวน[2]

 4. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร0611/ว2 ลงวันที่ 30 มกราคม 2528 เรื่องแนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

 5. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ น.ว.19/2503 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2503 เรื่องการรับทราบคำสั่งให้พ้นจากราชการ

 6. หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร1011/ว26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

2.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

7.  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
 1. กฎกระทรวง สพฐ (ฉบับ2) 2556 (แบ่ง กพร. ตสน.)

 2. กฎกระทรวง สพฐ 2546

 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน สพท. 2546

 4. กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้่นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

 5. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ. 2547

 6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547

 7. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

กฎ ก.ค.ศ.

1.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

2. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4. กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555
 
ระเบียบ
 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

 3. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547

 4. ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2550

 5. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537

 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

 8. ระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อในทุกกรณี

 9. ระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2542

การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหาร สพท.และการแบ่งส่วนราชการภายใน สพท.
 1. ประกาศ ศธ. แบ่งส่วน สพท. 2560

 2. ประกาศ ศธ. แบ่งส่วน สพท. 2561 (ฉบับ 2)

 3. ประกาศ ศธ. เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 28 ม.ค. 64

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2
คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 2559
3
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
4
คู่มือแนะนำ CATAS System
5
คู่มือระบบ NISPA Manual 62
6
แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
8
แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน
9
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
10
แนวทางป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562
11
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
12
แบบ พฐ.
13
แบบขออนุญาตเรียน กศน.
14
แบบคัดกรองและส่งตัวผู้ใช้ยาเสพติด
15
ประกาศเพิ่มเติมเขตปลอดบุหรี่ 2561
16
ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
17
พรบ ความคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
18
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
19
พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560
20
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
21
ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
22
ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2
ระเบียบการเบิกจ่าย
3
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุม
5
ค่าเช่าบ้าน
6
ค่ารักษาพยาบาล
7
ค่าการศึกษาบุตร
8
กองทุน/โครงการอาหารกลางวัน
9
การจัดซื้อจัดจ้าง
10
ค่าสาธารณูปโภค
11
การเงิน การบัญชีและระบบ GFMIS (KTB)
12
เงินรายได้สถานศึกษาและเงินบริจาค
13
เงินอุดหนุน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
2
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
4
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
5
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
6
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
7
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
8
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
9
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗
10
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
11
คู่มือการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่


กลับหน้าแรก