แบบ e-form
1
 แนวปฏิบัติการเบิกเงิน
2
 หนังสือมอบอำนาจ
3
 แบบเบิกเงินบุตร
4
 แบบเบิกค่ารักษา
5
 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน
6
 แนวปฏิบัติในการพิมพ์
7
 หนังสือเวียนทราบ
8
 แบบหนังสือภายในภายนอก
9
 คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
10
 คำนวณค่าบำรุงลูกเสือ
e-form งานบุุคคล
1
ขอมีบัตร
2
แบบคำร้องแก้ไขทะเบียนประวัติ
3
แบบเพิ่มวุฒิ (Update)
4
หลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
5
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ฯ
6
แบบฟร์อมขออนุญาตไปต่างประเทศ
7
ายงานการรับบริจาคกองทุนพัฒนาครูอาจารย์ฯ
8
เอกสารควบคุมภายใน จากกลุ่มอำนวยการ สพม.41           อกสารคู่มือ         ไฟล์บรรยายของวิทยากร      
9
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
10
แบบขอยืมสมุดประวัติ (ก.ค.ศ.16) เพื่อการสำเนาเอกสาร
11
คำร้องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
12
แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
13
แบบปรับเงินเดือนให้ได้ตามคุณวุฒิ
งาน ครู Master Teacher
1
ใบงานสัมมนาครูมืออาชีพ
2
การวิจัย (ไฟล์ ppt)
3
ใบงานการวางแผน(ไฟล์ ppt)
4
การวางแผน (ไฟล์ ppt)
5
รายงานการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำ
6
โครงร่างยกระดับ


กลับหน้าแรก