image header web

ประกาศการแสดงความจำนงกรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566


การยื่นความจำนงเปิดยื่นผ่านระบบออนไลน์ใหม่  

การแสดงความจำนงกรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดหาที่เรียน
ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  ที่  https://www.sesaokpp.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย  ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-3536256 (กิตติยา) หรือ 097-9183881 (สุพรรษา) 

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงออนไลน์  (ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย)
1. แบบแสดงความจำนงกรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่) 
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง    
5. เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ)

***เอกสารทั้งหมดจะต้องอัพโหลดผ่านระบบเท่านั้น โดยรองรับไฟล์นามสกุล .jpg .jpeg .gif .png .webp เท่านั้น
หากพบปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้อง
คำเตือน เพื่อความปลอดภัยในการยื่นแบบฯ กรุณาระบุวัตถุประสงต์ในการใช้เอกสารทุกฉบับ ก่อนสแกนหรือถ่ายรูป***

 

  *** คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ ***

   *** คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มข้อมฺูล แก้ไขข้อมูล และตรวจสอบผลการยื่นความจำนงฯ ***

 

อ่าน : 14437 ครั้ง