image header web

การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องถ่ายทอดสด (ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Meet)


ผู้เขียน : ภูเมธ สุวรรณชุติกุล (ผู้เขียน)
อ่าน : 9 ครั้ง
วันที่เขียน : 14 กรกฎาคม 2564