เนื่องจากปัญหาความเสียหายของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ Host ที่หน่วยงานเช่าใช้งาน ทำให้ข้อมูลที่ link ต่างๆ ของเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้
หากผู้ใช้งานเว็บไซต์มีความประสงค์ในการขอข้อมูลด้านต่างๆกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อที่ผู้ดูแลระบบได้ครับ